Privacy verklaring

Privacyverklaring

PVH Verhuisdiensten, gevestigd aan Herikstraat 14, 5143 TG te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
PVH Verhuisdiensten
Herikstraat 14
5143 TG Waalwijk
+316 10237545
pvhverhuisdiensten@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
PVH Verhuisdiensten verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt in het kader van het gebruik van onze diensten (verhuizingen).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Eventuele bedrijfsnaam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PVH Verhuisdiensten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Aflevering diensten
Afhandeling betaling
Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
Telefonisch of e-mail contact
Informeren over wijzigingen van diensten en producten
Afleveren van overige diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
PVH Verhuisdiensten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
PVH Verhuisdiensten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om datgene uit te voeren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beƫindiging van de overeenkomst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

PVH Verhuisdiensten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PVH Verhuisdiensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PVH Verhuisdiensten.

Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pvhverhuisdiensten@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PVH Verhuisdiensten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PVH Verhuisdiensten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pvhverhuisdiensten@gmail.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PVH Verhuisdiensten gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

PVH Verhuisdiensten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geĆÆnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.